top of page

Woningbouwlocatie Broekpolder

Opdrachtgever: GEM Broekpolder
2010 Broekpolder 600x400.jpg

De Broekpolder ligt tussen de spoorlijn Haarlem-Alkmaar en de rijksweg A9/A22 en is een van de oudste polders van Nederland. De polder heeft een uniek eigen karakter: geen rechte lijnen maar grillige vormen. De oudste bewoners maakten in de middeleeuwen dankbaar gebruik van de geulen en kreken die ontstonden door zeedoorbraak. In deze polder wordt door de gemeenten Beverwijk en Heemskerk gezamenlijk een nieuwe woonwijk met circa 3.200 woningen gerealiseerd. In het midden van de polder bevindt zich een ondergronds archeologisch monument. Een bijzonderheid die geëerd wordt met een groot archeologisch park in het midden van de wijk. Deze locatie had een agrarische bestemming. Ten tijde van de eerste ontwikkeling waren de percelen door de agrariërs nog in gebruik.

SD+P was gedurende meer dan tien jaar bij het project betrokken door de inzet van een civieltechnisch projectleider binnen de projectorganisatie van de GEM. De projectleider was verantwoordelijk is voor de voorbereiding en realisatie van alle infrastructurele en civieltechnische werkzaamheden die horen bij de ontwikkeling van deze grote woningbouwlocatie. Daarbij was hij als adviseur lid van het projectmanagementteam.

Door de (technisch)inhoudelijkheid van de ontwikkeling van een grootschalige nieuwbouwlocatie te combineren met de kennis van het ontwikkelingsproces, heeft SD+P binnen het projectteam een langdurige en stabiele rol kunnen spelen en daarmee gezorgd voor continuïteit en betrokkenheid.

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Bij de ontwikkeling van de Broekpolder werken de gemeenten Beverwijk en Heemskerk samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Voor dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS) is speciaal de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) opgericht die de plannen verder ontwikkelt en bewaakt en de grond bouwrijp maakt. Heijmans IBC Vastgoed en AM Wonen realiseren de woningen. ING Real Estate en Vomar ontwikkelen het centrumgebied. Voor de wijken zijn diverse stedenbouwkundigen geselecteerd om zo tot een differentiatie te komen van de diverse wijken. In totaal worden er in de periode 1999-2012 circa 3500 woningen gerealiseerd. De verwachting is dat de Broekpolder eind 2013 geheel gerealiseerd is.

Zeven deelplannen
De ontwikkeling van de Broekpolder vindt plaats in zeven deelplannen (De Lanen, Het Centrum, De Ladder, De Wierden, Waterwijk, Het Waterbalkon, Het Groene Balkon), die elk door een andere stedenbouwkundige zijn ontworpen. De uitgangspunten voor het ontwerp zijn geïnspireerd op het omliggende typisch Noord-Hollandse polderlandschap met veel ruimte voor water en groen. Ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe wijk is een drietal tunnels onder het spoor gerealiseerd en een brug voor langzaam verkeer over de rijkswegen A22/A9.

Twintig bestekken
Bijzonder in het project is dat er in totaal meer dan 20 bouwrijpbestekken zijn opgesteld en evenzoveel woonrijpbestekken voor de deelplannen, (hoofd)infrastructuur, kunstwerken en parken. Het ging onder meer om geluidschermen langs de A9 en een onderdoorgang voor het spoor, waarvoor intensieve afstemming nodig was met Rijkswaterstaat en Prorail. De projectleider van SD+P is integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering, de aansturing van directievoering en toezicht en de overdracht van de opgeleverde gebieden aan de beheerders van de beide betrokken gemeenten, Beverwijk en Heemskerk.

Afstemming
Door de fasering van de ontwikkeling in een groot aantal jaren was de afstemming met de agrariërs over de voorlopige voortzetting van het gebruik van groot belang. Hetzelfde geldt voor de afstemming met de bewoners over bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid, toen de eerste woningen waren opgeleverd.

bottom of page