top of page
NYC Skyline BW

Locatie-ontwikkeling en

cultureel erfgoed

In het verlengde van onze focus op projecten in de grond-, wegen- en waterbouw en de civieltechnische voorbereiding van gebiedsontwikkeling, richt SD+P zich ook op de ondersteuning van gemeenten bij de stedenbouwkundige en ruimtelijke opgaven zoals (her)ontwikkeling van woningbouwlocaties, centrumgebieden en bedrijventerreinen. Een specialiteit is onze ervaring met de herbestemming van cultureel of monumentaal erfgoed, zowel in opdracht van gemeenten als particuliere eigenaren.


Locatie- en gebiedsontwikkeling.

SD+P zorgt voor de aansturing van de projectorganisatie bij de ontwikkelopgave of adviseert op deelaspecten van initiatief tot realisatie. We werken aan projecten op initiatief van een gemeente (meestal vanuit een grondexploitatie) of we faciliteren namens de gemeente initiatieven van externe ontwikkelende partijen. 

Als projectmanager zijn we vanuit de gemeentelijke organisatie verantwoordelijk voor het integrale projectmanagement, aansturing van multidisciplinaire projectteams, het initiëren van de grondexploitaties, de voorbereiding van besluitvorming en overleg met initiatiefnemers, externe partners en stakeholders. We onderhandelen met marktpartijen en zorgen voor de juiste contractering. We organiseren de omgevingsparticipatie, de besluitvorming en de juiste ruimtelijke kaders. Bij initiatieven van marktpartijen verzorgen wij de ambtelijke begeleiding, de voorbereiding van besluitvorming en de contractvorming bij de publiek-private samenwerking binnen de wettelijke kaders.


Cultureel erfgoed
Vanuit onze ervaring met rechtmatig aanbesteden en onze kennis van overeenkomsten en gebiedsontwikkeling, gecombineerd met een pragmatische creativiteit en doelgerichtheid, hebben we de afgelopen jaren ook gewerkt aan de verkoop en herontwikkeling van cultureel erfgoed, zowel voor gemeentelijke als private opdrachtgevers. Door te kijken naar de behoefte van de opdrachtgever, de markt en de wettelijke kaders en mogelijkheden, hebben we bijgedragen aan de succesvolle herbestemming van onder meer een kasteel en een klooster. 

bottom of page