top of page

Integriteitsbeleid

Introductie

Deze beleidsverklaring geeft aan hoe we als SD+P Management en advies omgaan met onze kernwaarde integriteit. Wij geven hiermee vorm en inhoud aan onze verantwoordelijkheid naar onze opdrachtgevers, zakenpartners, medewerkers en de samenleving. De beleidsverklaring is de basis voor onze Gedrags- en integriteitscode en is zowel van toepassing op onze bedrijfsactiviteiten als geheel, als op het gedrag van de directie en onze individuele medewerkers.

 

Integere dienstverlening en verantwoord ondernemerschap

Waar we werken houden we ons aan de wet en respecteren we de cultuur. We opereren binnen de kaders van wetten en verantwoord gedrag. We streven naar een open dialoog en constructieve samenwerking met alle relevante partijen.

 

Bij de uitvoering van onze activiteiten houden we rekening met het milieu. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om negatieve gevolgen van onze activiteiten op de leefomgeving te beperken. We beschouwen duurzaamheid als een belangrijke doelstelling in ons beleid en in onze dienstverlening.

 

Onze dienstverlening is gebaseerd op verantwoord ondernemerschap en eerlijke concurrentie. We nemen de geldende mededingingswetgeving en -voorschriften in acht. Daarbij nemen wij de geldende rechtsregels en maatschappelijke belangen in acht.

 

Een betrouwbare en deskundige partner

We willen een betrouwbare partner zijn voor onze opdrachtgevers en ondersteunen hen in het op legitieme wijze bereiken van hun doelstellingen. Onze dienstverlening is gebaseerd op professionele integriteit. Daarbij hechten we veel waarde aan de belangen van de samenleving, medewerkers en aandeelhouders.

 

We bieden onze diensten aan volgens contracten die passen bij ons onafhankelijke professionele oordeel en bij onze objectiviteit.

We streven ernaar oplossingen te bieden, die meerwaarde levert voor onze opdrachtgevers.

 

We streven naar continue verbetering van onze dienstverlening door blijvend te investeren in de actieve ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers.

 

In navolging van onze contractuele verplichtingen gaan we vertrouwelijk om met informatie van de opdrachtgever, verkregen tijdens de uitvoering van onze diensten. Dit geldt ook voor documenten en rapporten die voor onze opdrachtgever zijn gemaakt, tenzij anders is afgesproken.

 

We zullen volledige openheid betrachten naar onze opdrachtgevers, over mogelijke conflicterende belangen tijdens de uitvoering van onze diensten.

 

Een gezonde bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers

We richten ons op een gezonde bedrijfsvoering met een verantwoord rendement op het eigen vermogen, met het doel om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

 

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Goede communicatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn van cruciaal belang. We moedigen persoonlijke ontwikkeling en het optimaal benutten van persoonlijke talenten aan. Daarbij heeft iedere medewerker gelijke kansen op persoonlijke erkenning en loopbaanontwikkeling, ongeacht zijn of haar achtergrond of geloof. Dit geldt ook bij de werving van medewerkers. Geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie is toegestaan. We bieden onze medewerkers gezonde en veilige werkomstandigheden.

 

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik, bescherming en instandhouding van onze bezittingen en bedrijfsmiddelen. Deze omvatten alle eigendommen, waarden, belangen, financiële informatie, deskundigheden, bedrijfsinformatie en andere rechten van SD+P. Ze mogen uitsluitend worden aangewend voor de realisatie van de ondernemingsdoelen en niet met het oogmerk om persoonlijk voordeel te behalen. Medewerkers die mogelijk strijdige belangen constateren, dienen dit te bespreken met de directie. Onze medewerkers beschouwen bedrijfsinformatie als een bedrijfsmiddel dat moet worden beschermd tegen verlies, schending en ongeoorloofde bekendmaking. Bedrijfsinformatie omvat ook de intellectuele eigendomsrechten van SD+P zoals uitvindingen, kennis, bedrijfsgeheimen en technische informatie. We bewaren documenten op een zorgvuldige en transparante wijze.

 

Persoonlijke integriteit

Geen enkele vorm van omkoping is acceptabel. Onder omkoping verstaan wij het aanbieden, beloven of betalen of een ander voordeel geven aan een publieke of particuliere opdrachtgever met als doel invloed uit te oefenen op selectieprocedures of andere overheids- of bedrijfsbeslissingen. We zullen een dergelijk verzoek of aanbod tot omkoping onmiddellijk afwijzen.

 

Giften, in welke vorm dan ook, mogen nooit worden gegeven of ontvangen met de bedoeling de ontvanger te verplichten. Om zelfs de schijn van ongepastheid te vermijden, mogen giften of gunsten van enige materiele of commerciële waarde niet worden aangeboden of aangenomen door de SD+P-medewerkers. Ook geld of vergelijkbare waarden, zoals zekerheden, mogen niet worden aangeboden of aangenomen.

 

We zijn volledig toegewijd aan de correcte invulling van ons werk. We vermijden elke strijdigheid onze persoonlijke en zakelijke activiteiten en financiële belangen. Elke betrokkenheid en elk financieel belang (direct of indirect) die aanleiding zouden kunnen geven tot een persoonlijke of financiële strijdigheid met SD+P-belangen, zal onmiddellijk worden besproken met de directie.

 

Het naleven van de Gedrags- en integriteitscode

Als uitwerking van deze Beleidsverklaring hebben wij een Gedrags- en integriteitscode uitgewerkt met richtinggevende gedrags- en handelingsregels. We vinden het van groot belang dat al onze medewerkers onze Gedrags- en integriteitscode begrijpen en naleven, zodat ze bij het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen hun collectieve, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Voor het levend houden van de Gedrags- en integriteitscode en voor de naleving daarvan, is een belangrijke taak weggelegd voor de directie; zij dienen hiervoor de condities te scheppen.

 

Deze Gedrags- en integriteitscode is weliswaar richtinggevend, maar kan geen op maat gesneden oplossingen bieden voor elk dilemma dat ons werk met zich meebrengt. Belangrijk is het te beseffen dat dilemma's binnen onze onderneming bespreekbaar zijn; niemand hoeft ze alleen op te lossen! Medewerkers dienen eventuele dilemma's te bespreken met de directie. Voor situaties waarin dit niet mogelijk (b)lijkt, is er een landelijk contactpunt waar medewerkers terecht kunnen met vragen en waar zij melding kunnen maken van geconstateerd, ongewenst gedrag.

 

We stellen onze medewerkers niet aansprakelijk voor commercieel verlies als gevolg van de naleving van de Gedrags- en integriteitscode. Medewerkers zullen geen nadelige gevolgen ondervinden van het melden van een (vermeende) schending van deze code. Overtreding van de integriteitscode kan leiden tot sancties en zelfs ontslag.

 

De directie evalueert met regelmaat haar integriteitsbeleid, de Gedrags- en integriteitscode en de meldingen. Desgewenst of zo nodig volgt bijstelling.

bottom of page