top of page

Procedures en vergunningen

Beheersing van de vergunningen en procedures is een steeds grotere voorwaarde voor een succesvol project. Wij zorgen voor een tijdige en zorgvuldige afstemming met alle belanghebbenden en instanties en de controle op het verwerken van alle eisen en voorwaarden in een integraal ontwerp. Gecombineerd met het tijdig opstarten en bewaken van de procedures en proactief anticiperen, zorgt SD+P voor een ongestoorde uitvoering.

 

Het realiseren van een ruimtelijk project vraagt om tijdig de vereiste toestemmingen in de vorm van vergunningen en ontheffingen in bezit te hebben. De doorlooptijden van de procedures kunnen aanzienlijk zijn. Een zorgvuldige voorbereiding, tijdig opstarten van de juiste onderzoeken en goed overleg met het bevoegd gezag zorgen ervoor dat de voortgang van een project niet gedicteerd wordt door de procedures.

SD+P beschikt over een jurist Omgevingsrecht voor advies en ondersteuning bij het vergunningenproces, het opstellen van overeenkomsten met belanghebbenden en het behandelen van zienswijzen en bezwaarschriften. Op basis van onze kennis van de actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie, als de praktijk van het realiseren van ruimtelijke projecten, adviseren wij onze opdrachtgevers over een op het project toegesneden strategie voor de vergunningen en procedures. Om er voor te zorgen dat de procedures soepel doorlopen worden en het bevoegd gezag degelijke besluiten kan nemen, adviseren wij daarbij van te voren over eisen aan de uit te voeren onderzoeken en controleren wij de juistheid, volledigheid en samenhang van aanvragen.


Ook na de aanvraag bewaken wij de voortgang van het afhandelen van de aanvraag actief en zorgen dat eventuele onduidelijkheden zo snel mogelijk opgehelderd worden om de vergunning/toestemming zo snel mogelijk op de mat te hebben.

bottom of page