top of page

Onderzoek omgevingswijzer N309

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
2011 N309 Omgevingswijzer 600x400.jpg

De N309 ligt in de provincie Gelderland en doorsnijdt het dorp 't Harde (Veluwe-noordrand aan A28). De toename van de hoeveelheid auto’s zorgde voor opstopping van verkeer (slechte doorstroming) en daardoor leefbaarheidsproblemen (stank, lawaai van teveel auto's). Voor het oplossen van deze problemen is een aanpak met een aantal alternatieven geformuleerd.

SD+P toetste de provinciale benadering van project N309 op duurzaamheid. De opdracht is gestart met een workshop samen met RWS en DLG. Binnen het Programma RWS Duurzaam/duurzame gebiedsontwikkeling is een aantal pilots benoemd voor het toepassen van het instrument 'de synergiemeter', waaronder het provinciaal infrastructuur project 'Aanpak N309'.

Synergiemeter (RWS)
De synergiemeter brengt 12 verschillende thema's met onderliggende vragen naar de duurzaamheidseffecten (People, Planet en Profit) inzichtelijk met elkaar in verband.

Met de synergiemeter zijn de twee meest waarschijnlijke alternatieven tegen het licht gehouden: de bestaande weg aanpassen versus een nieuwe rondweg. In een groepsproces zijn de twaalf thema's met vragen doorlopen. Bij de rondweg is er tussen de thema's van people (sociale betrokkenheid) en profit (economische baten) duidelijke synergie, maar geen synergie met planet (ecologie). De beoogde rondweg doorsnijdt Natura 2000 gebied, oud eikenbos habitat, EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en cultuurhistorisch landschap. Bij het aanpassen van bestaande weg is er wel synergie (behoud) op planet, maar beperkt met en tussen people en profit. De leefbaarheid (lucht, geluid en gezondheid) wordt verbeterd voor bewoners langs de huidige N309, er is sprake van omzetbehoud bij lokale middenstand en er ontstaan kansen voor de centrumfunctie.

De samenhang, kansen en bedreigingen qua duurzaamheid zijn op een gestructureerde manier breed inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt.

bottom of page