top of page

Verleggen IJdoornlaan

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
2011 IJdoornlaan 600x400.jpg

Centrum Amsterdam Noord is een grootschalige gebiedsontwikkeling rondom de meest noordelijke halte van de Noord/Zuidlijn. Nabij de ring A10 en op het kruispunt van de gebiedsontsluitingswegen S115, S116 en S117 ontstaat een stedelijk centrum met een regionaal openbaar vervoersknooppunt. Om ruimte te maken voor het plan en om de toekomstige verkeersstromen te kunnen afwikkelen, is de IJdoornlaan verlegd en verbreed. De IJdoornlaan is een van de twee belangrijke oost-westverbindingen in Amsterdam-Noord en heeft een aansluiting op de S106, de corridor van de ringweg A10 door de IJtunnel naar het centrum van Amsterdam.

SD+P werkte ruim tien jaar aan de voorbereiding en realisatie van dit project. Vanuit de projectorganisatie van de gemeente zorgden we voor het projectmanagement, de technische projectleiding en de advisering en ondersteuning voor de voorbereiding en realisatie.

Projectmanager
Als onderdeel van het managementteam binnen het project verantwoordelijk voor de aanleg en reconstructie van de hoofdinfrastructuur, de civieltechnische werkzaamheden en de wateropgave. Tevens verantwoordelijk voor de planvorming en bestuurlijke besluitvorming van deze aspecten en de juridisch planologische procedures.

 

Technisch projectleider
Inzet van projectleiders voor de aansturing van het ontwerp, de voorbereiding, de aanbesteding en de realisatie van de civiele projecten. Doordat deze grootschalige ontwikkeling plaatsvindt in een gebied met veel belangen voor bewoners, bedrijven en winkeliers en op de kruising ligt van een aantal belangrijke ontsluitingswegen in de gemeente Amsterdam, zijn goed omgevingsmanagement, communicatie en het waarborgen van de bereikbaarheid van cruciaal belang. SD+P zorgde voor het opstellen, afstemmen en laten vaststellen van BLVC-plannen (Bereikbaarheid, Veiligheid, Leefbaarheid en Communicatie) en het aanvragen van WIOR-vergunningen. Daarnaast was SD+P verantwoordelijk voor ontheffingen Flora- en faunawet en mitigerende maatregelen.

 

Ondersteuning en advies
Gedurende de looptijd van het project heeft SD+P een aantal ondersteunende en adviserende werkzaamheden uitgevoerd, zoals:

  • voorbereiden, aanvragen en monitoren van de benodigde vergunningen en het laten uitvoeren van de diverse onderzoeken, onder meer voor de Flora en Faunawet;

  • opstellen, aanbesteden en beheren van contracten met ingenieursbureaus, landschapsarchitect, architecten voor kunstwerken en aannemers;

  • opstellen en actualiseren van de risico-inventarisatie en de beheersmaatregelen;

  • aansturen opstellen en laten vaststellen van faseringsplannen en de afstemming van faseringen binnen het coördinatiestelsel in Amsterdam, met Rijkswaterstaat en de openbaar vervoersmaatschappijen.

Centrum Amsterdam Noord
De ontwikkeling van het stedelijk programma omvat ruim 3.000 woningen, 70.000 m2 voorzieningen en in totaal circa 200.000 m2 winkels, kantoren en bedrijfsruimte. Daarnaast wordt een regionaal busstation in het hart van het plan gebouwd.

 

Verlegging IJdoornlaan
 Onderdeel van de verlegging en reconstructie van de IJdoornlaan is de bereikbaarheid van het regionale busstation – met 16 halteplaatsen en in de spits ruim 180 bussen per uur – en de daarbij behorende verkeersregelinstallaties, de inpassing van voorrangsregelingen voor de bussen en een zogeheten parkeerverwijssysteem op de hoofdweg en onderliggende wegen.

Kunstwerken onder architectuur
De IJdoornlaan vormt in Amsterdam-Noord een belangrijke route voor de afwikkeling van het verkeer. Om de veiligheid en doorstroming voor alle verkeersstromen te waarborgen, is een aantal kunstwerken gepland voor de ongelijkvloerse kruising van de verkeersstromen. Deze zijn in samenhang ontworpen, waarvoor door SD+P een architect is geselecteerd.

 

Aanbesteding
Voor de engineering hebben we via een Europese aanbesteding een ingenieursbureau gecontracteerd en gedurende de voorbereidingsfase als deskundig opdrachtgever aangestuurd. Naast de prijs telde het plan van aanpak zwaar in de selectiecriteria. De uiteindelijke uitvoering is eveneens met een Europese aanbesteding getenderd, waarbij een aanbestedingsjurist van SD+P de gunning heeft begeleid.

Stakeholdermanagement
Door het grote aantal stakeholders was de opgave er enerzijds voor te zorgen dat de weg met een complexe fasering op tijd was verlegd en anderzijds voldoende flexibiliteit te houden om te kunnen inspelen op een wijzigende omgeving. Door zowel een gedegen kennis van de technische inhoud en consequenties van een wijziging, als onze ervaring met het proces van gebiedsontwikkeling en (bestuurlijke) besluitvorming, is dit succesvol verlopen.

bottom of page