top of page

Parkeren Diemerpark

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
2010 Parkeren Diemerpark 400x600.jpg

Het stadspark Diemerpark is 90 ha groot en ligt in Amsterdam stadsdeel Oost tussen de A10, het Amsterdam-Rijnkanaal en IJburg. Op de voormalige vuilstortplaats zijn sportvelden en recreatieve routes aangelegd en is waardevolle natuur ontstaan. De uitbreiding van de sportvelden en bijbehorende parkeerbehoefte zorgden voor parkeeroverlast in de omgeving. Daarom keek de gemeente naar een parkeervoorziening in het park, maar de omgeving vond dat dit strijdig was met de natuurbelangen.

SD+P heeft samen met communicatiebureau De Wijde Blik invulling gegeven aan een participatietraject, waarbij belanghebbenden zijn uitgenodigd ideeën in te brengen, die vervolgens op haalbaarheid zijn beoordeeld. Deze beoordeling bestond uit een toetsing op de (civiel)technische aspecten, de verkeersveiligheid, ecologie, ruimtelijke procedurele aspecten en de kosten. Daarnaast heeft SD+P een ecologische effectrapportage en een verkeerskundige uitwerking gemaakt voor de mogelijke ontsluitingsroutes naar het park.

 

Voormalige vuilstort

Tot 1973 lag hier een vuilstortplaats, die is afgeschermd en voorzien is van een waterdichte afdekking en het grondwater wordt gesaneerd. In en om het park is in de afgelopen jaren waardevolle natuur ontstaan en het park is een schakel in de ecologische hoofdstructuur. Daarnaast heeft het Diemerpark een recreatieve functie met sportvelden en lopen belangrijke routes voor langzaam verkeer van IJburg naar het centrum van Amsterdam door het park.

Uitbreiding sportvelden

Het aantal voetbal- en hockeyvelden moest worden uitgebreid om in de behoefte van de bewoners van IJburg te voorzien. In de planvorming was echter geen parkeerplaats voor dit sportpark meegenomen. Dit was niet alleen een belemmering voor het goed functioneren van de sportclubs, maar zorgde ook voor overlast in de omgeving. Het stadsdeel werkte al langer aan een oplossing hiervoor, maar door de tegenstrijdige belangen van sportclubs, omwonenden en natuurliefhebbers, kon geen overeenstemming bereikt worden over een goede locatie. 

Participatie

In een intensief participatietraject zijn bewoners en belanghebbenden uitgedaagd om mee te beslissen over een oplossing en ideeén in te brengen daarvoor. Eind 2013 besloot het stadsdeelraad op basis van de uitkomsten van het participatietraject besloten tot de aanleg van een parkeerplaats in het park voor bezoekende sportclubs met een beperkte omvang en beperkte openingstijden.

bottom of page