top of page

Herinrichting wijk Westereng Bussum

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren
2011 Herinrichting Westereng Bussum 600x

De wijk Westereng aan de zuidzijde van Bussum is opgezet in de jaren 50 en bestaat uit circa 2.500 woningen, een brede school, buurtwinkels en twee supermarkten. Het riool wordt vervangen door een gescheiden systeem. Schoon regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte heringericht in het kader van groot onderhoud. 

SD+P verzorgt het projectmanagement, de burgerparticipatie en de bestuurlijke besluitvorming. Het project wordt per deelplan meervoudig onderhands aanbesteed. Antea Group voert de onderzoeken uit en stelt de ontwerpen en bestekken op. De ontwerpen en bestekken worden getoetst in het gemeentelijke projectteam.

 

Uitgangspunten
In juni 2011 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten en het Plan van Aanpak vast. Het project is geraamd op € 22 miljoen en is opgedeeld in vijf deelplannen. Om te voldoen aan milieueisen die gesteld worden aan de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee subsidie van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht veilig te stellen was het noodzakelijk om de vervanging van het riool op tijd af te ronden. 

De transformatie
De wijk met voornamelijk smalle asfaltstraten waar half op de stoep werd geparkeerd, is getransformeerd in een 30 km/uur zone met wegen van gebakken klinkers, verhoogd parkeren, aansluitend trottoirs en LED verlichting. Omdat het groene karakter van de wijk behouden moest blijven en de parkeerdruk hoog is, is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen bomen en parkeren.


Proces burgerparticipatie
Bussum heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Voor de Westereng is gekozen voor een intensief overlegtraject waarbij bewoners en belanghebbenden meerdere keren werden geraadpleegd. Dat is begonnen met een uitgebreide wijkenquête, informatieavonden en de mogelijkheid om te reageren op de concept nota van uitgangspunten. Vervolgens zijn per deelplan participatieavonden georganiseerd en konden bewoners reageren op het Voorlopig Ontwerp. De reacties zijn beoordeeld door het projectteam en al dan niet verwerkt in het Definitieve Ontwerp. Op informatieavonden zijn bewoners hierover geïnformeerd, waarna vervolgens het Definitief Ontwerp aan de gemeenteraad ter besluitvorming is voorgelegd inclusief een verzoek om een uitvoeringskrediet te verlenen. Bewoners hebben de mogelijkheid in te spreken bij de behandeling van het Definitief Ontwerp in de raadscommissie. viermaal per jaar worden bewoners met een nieuwskrant op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en voortgang. Tijdens de uitvoering kunnen bewoners met vragen of klachten langskomen op het informatiepunt in de Brede School.

bottom of page