top of page

Kwaliteit + milieu

ISO9001-ISO14001_DNV-GL_RGB.jpeg

Bekijk onze certificaten:

- ISO 9001:2015

- ISO 14001:2015

Beleidsverklaring

SD+P Management en advies voorziet in het projectmanagement en adviseert op onafhankelijke, doeltreffende en zelfstandige wijze vanuit en met de organisatie van de opdrachtgever bij projecten en programma’s op het gebied van infrastructuur + mobiliteit, water + groen en gebiedsontwikkeling, zodanig dat de opdrachtgever kan vertrouwen op het realiseren van de overeengekomen doelstellingen. SD+P onderscheidt zich van andere dienstverleners door de onafhankelijke positionering, de praktische- en resultaatgerichte benadering met oog voor inhoud, proces en mens en is altijd een betrouwbare partner die voorrang geeft aan het bredere projectbelang.

Het werkgebied van SD+P is geheel Nederland en wij werken vanuit één vestiging in Nieuw-Vennep.

SD+P hecht er waarde aan bij uitvoering van onze werkzaamheden aandacht te besteden aan de invloed die we hebben op mens en milieu. Duurzaamheid nemen we daarom steeds mee in de keuzes die we maken. Het milieumanagementsysteem dat we in 2014 hebben geïmplementeerd heeft ons geholpen onze eigen bedrijfsvoering duurzamer te maken. Zowel in het beleid, de huisvesting, mobiliteit en bedrijfsvoering hebben we keuzes gemaakt en geïnvesteerd in duurzame alternatieven. De volgende stap die we maken is onze positie in projecten inzetten om duurzaamheid als aspect in onze projecten mee te nemen en op de kaart te zetten. Daarin zijn we veelal afhankelijk van onze opdrachtgever en de opdracht die we krijgen, maar door voortdurende aandacht willen we draagvlak krijgen en aansluiten bij de beleidsdoelstellingen die ook onze opdrachtgevers formuleren.

 

SD+P wenst een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie die te allen tijde streeft naar kwaliteit, duurzaamheid, continuïteit en tevreden klanten. SD+P voldoet daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te kunnen realiseren heeft SD+P een managementsysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit en milieu zijn geborgd. Bovendien voldoet dit managementsysteem aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN-EN-ISO 14001:2015 zodat de werking van dit managementsysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en bevestigd.

 

Het kwaliteits- en milieumanagementsysteem stelt zeker dat alle gemaakte afspraken met klanten kunnen worden nagekomen. Daarnaast waarborgt het de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en een zo min mogelijke belasting van het milieu. Negatieve effecten op het milieu moeten zoveel mogelijk worden beperkt, zodat de kwaliteit van ons leefmilieu en onze werkomgeving ten diensten van de omgeving en medewerkers positief worden beïnvloed. Een belangrijk aspect van het managementsysteem is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit en milieu. Deze verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding van evaluaties met klanten, een goede interne overlegstructuur, periodieke interne audits en een jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de regel- en wetgeving. SD+P stelt het beleid graag beschikbaar aan externe partijen.

 

De directie van SD+P is verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het managementsysteem. Eenmaal per jaar formuleert de directie een aantal doelstellingen, gericht op de continuïteit, kwaliteit en opdrachtgevertevredenheid van de organisatie. Deze doelstellingen worden uitgewerkt, opgevolgd en waar nodig bijgesteld. Daarnaast neemt de directie alle mogelijke maatregelen om het beleid uit te voeren en ervoor te zorgen dat dit beleid door alle medewerkers wordt begrepen, onderschreven en uitgedragen.

Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van alle afspraken die zijn vastgelegd in het managementsysteem. Het beheer van het managementsysteem wordt uitgevoerd door de Kwaliteits- en milieucoördinator. Hij draagt zorg voor het onderhoud van de managementsystemen, de interne audits en de rapportage aan het Managementteam.

 

De Algemeen Directeur fungeert als directievertegenwoordiger.

SD+P Management en advies

Ron Dreef
Dick Stekelenburg

Arnoud op den Kelder

bottom of page