top of page

Kwaliteit + milieu

ManagementsysteemCertificatie.ISO9001.png
SysteemVerificatie_CO2prestatieladder.PNG

Bekijk onze certificaten:

- ISO 9001:2015

- CO2-Prestatieladder

Beleidsverklaring

Scope

SD+P Management en advies voorziet in het projectmanagement en adviseert op onafhankelijke, doeltreffende en zelfstandige wijze vanuit en met de organisatie van de opdrachtgever bij projecten en programma’s op het gebied van infrastructuur + mobiliteit, water + groen en gebiedsontwikkeling, zodanig dat de opdrachtgever kan vertrouwen op het realiseren van de overeengekomen doelstellingen. SD+P onderscheidt zich van andere dienstverleners door de onafhankelijke positionering, de praktische- en resultaatgerichte benadering met oog voor inhoud, proces en mens en is altijd een betrouwbare partner die voorrang geeft aan het bredere projectbelang.

 

Werkgebied
Het werkgebied van SD+P is geheel Nederland.
We werken vanuit één vestiging in Nieuw-Vennep.

 

Kwaliteit, veiligheid en gezondheid, duurzaamheid en continuïteit
SD+P wenst een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie die te allen tijde streeft naar kwaliteit, veiligheid en gezondheid, duurzaamheid, continuïteit en tevreden klanten. SD+P voldoet daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te kunnen realiseren heeft SD+P een managementsysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit zijn geborgd. Bovendien voldoet dit managementsysteem aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2015 en de CO2-Prestatieladder zodat de werking van dit managementsysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en bevestigd.

Aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn
Wij streven naar veilige en milieuverantwoordelijke arbeidsomstandigheden voor zowel onze eigen medewerkers, de medewerkers van (onder)aannemers die wij inzetten, onze opdrachtgevers en de projecten waaraan wij werken. Het directiebeleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn binnen SD+P is gericht op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van de medewerkers, gelet op de algemeen erkende en actuele inzichten in de techniek, de stand van de gezondheidszorg, ergonomie en arbeidskunde.

Veiligheid en gezondheid maken deel uit van alle bedrijfsactiviteiten. Wij dragen verantwoordelijkheid voor een werkklimaat waarin ongevallen, letsels, gevaarlijke situaties en ziektes zoveel mogelijk worden voorkomen en tot een minimum beperkt blijven. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt ook bij de medewerkers zelf: eenieder in het bedrijf dient alert te zijn op onveilige situaties en moet trachten deze te verhelpen, waarbij ook altijd melding moet worden gemaakt aan de direct leidinggevende. Om aan de doelstellingen te voldoen, hebben wij een RI&E en een Plan van Aanpak opgesteld om de risico’s te verminderen. De uitvoering van het Plan van Aanpak is een zaak van de leidinggevende en is onderwerp van gesprek in zowel het (werk)overleg als in het Managementteam. Samen streven wij naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Aandacht voor omgeving, duurzaamheid en CO2-voetafdruk
SD+P hecht er waarde aan bij uitvoering van onze werkzaamheden aandacht te besteden aan de invloed die we hebben op mens en milieu. Duurzaamheid nemen we daarom steeds mee in de keuzes die we maken. Het milieumanagementsysteem dat we in 2014 hebben geïmplementeerd heeft ons geholpen onze eigen bedrijfsvoering duurzamer te maken. Zowel in het beleid, de huisvesting, mobiliteit en bedrijfsvoering hebben we keuzes gemaakt en geïnvesteerd in duurzame alternatieven. 
In 2021 hebben we dit uitgebreid met de implementatie van de CO2-Prestatieladder. We brengen volgens de voorgeschreven methodiek onze CO2-emmisie in kaart, stellen reductiedoestellingen en nemen de daarvoor benodigde maatregelen. Niet alleen voor onze directe voetafdruk maar ook willen wij onze positie in projecten inzetten om duurzaamheid en CO2-reductie als aspect in onze projecten mee te nemen en op de kaart te zetten. Daarin zijn we veelal afhankelijk van onze opdrachtgever en de opdracht die we krijgen, maar door voortdurende aandacht willen we draagvlak krijgen en aansluiten bij de beleidsdoelstellingen die ook onze opdrachtgevers formuleren.

 

De implementatie van de CO2-Prestatieladder sluit beter aan bij onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Vanaf 2023 werken we daarom niet langer met het Milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001. 

Managementsysteem
Het kwaliteits- en CO2-managementsysteem, hierna te noemen ‘managementsysteem’, stelt zeker dat alle gemaakte afspraken met klanten kunnen worden nagekomen. Daarnaast waarborgt het de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en een zo min mogelijke belasting van het milieu. Negatieve effecten op het milieu moeten zoveel mogelijk worden beperkt, zodat de kwaliteit van ons leefmilieu en onze werkomgeving ten dienste van de omgeving en medewerkers positief worden beïnvloed. Een belangrijk aspect van het managementsysteem is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit en milieu. Deze verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding van evaluaties met klanten, een goede interne overlegstructuur, periodieke interne audits en een jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de wet- en regelgeving. SD+P stelt het beleid graag beschikbaar aan externe partijen.

Verantwoordelijkheid
De directie van SD+P is verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het managementsysteem. Eenmaal per jaar formuleert de directies doelstellingen gericht op de continuïteit, kwaliteit, opdrachtgevertevredenheid en CO2-reductiedoelstellingen van de organisatie. Deze doelstellingen werken we uit, volgen we op en stellen we waar nodig bij. Daarnaast neemt de directie alle mogelijke maatregelen om het beleid uit te voeren en ervoor te zorgen dat alle medewerkers dit beleid begrijpen, onderschrijven en uitdragen.

Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van alle afspraken die zijn vastgelegd in het managementsysteem. De KVM-coördinator beheert het managementsysteem:  draagt zorg voor het onderhoud van het managementsysteem, de interne audits en de rapportage aan het Managementteam. De directie wijst een directievertegenwoordiger aan. 

Evaluatie en actualisatie
De directie evalueert deze beleidsverklaring elk jaar bij de beoordeling van de werking van het managementsysteem en draagt zo nodig zorg voor een actualisatie.

Ron Dreef
Arnoud op den Kelder

bottom of page