top of page
Fern blad

CO2-Prestatieladder

Bij SD+P streven we in zowel onze bedrijfsvoering als in onze projecten voortdurend naar de reductie van de CO2-emissie. Dat begint met aandacht en intrinsieke motivatie bij al onze medewerkers. De CO2-Prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie (CO2-voetafdruk) in kaart te brengen en zowel zelf als samen met onze opdrachtgevers en leveranciers te werken aan reductie.


De CO2-Prestatieladder is een norm om CO2-bewust handelen te stimuleren in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie (zie www.skao.nl).

Bekijk ons CO2-prestatieladdercertificaat op onze organisatiepagina bij SKAO.
 

Voortgang

De onderstaande grafiek toont onze totale CO2-emissie per halfjaar onderverdeeld naar de verschillende scopes die de CO2-Prestatieladder kent.

Voortgang CO2 SDP 2023.png
Inzicht

Sinds 2019 inventariseren we per halfjaar de CO2-emissie van onze activiteiten en vertalen dit naar een CO2-voetafdruk. Hiermee maken we voor onszelf en onze omgeving inzichtelijk welke invloed we hebben en wat we bereiken met de maatregelen die we treffen. Hieronder kunt u de meest recente documenten bekijken. 

 

Emissie inventarisatie (CO2-Voetafdruk) 2023 (Eis 3C1, 4C1)

Emissie inventarisatie projecten (Eis 3C1, 4C1):

Op dit moment hebben we geen projecten met een CO2-gunningsvoordeel.


Ketenanalyse (Eis 4A1. 5B2, 4B2)

Op dit moment hebben we nog geen ketenanalyse opgesteld. Voor de CO2-Prestatieladder niveau 3 is dit niet vereist.

 

Vorige versies:

Reductiedoelstellingen

Vanuit de emissie-inventarisatie hebben we de volgende doelstellingen vastgesteld om onze CO2-voetafdruk te verkleinen (eis 3B2, 4B1, 5B1).:

Scope

Reductie ten opzichte van 2019

2024

2025

2026

Scope 1

60%

62%

65%

Scope 2 en 3 Zakelijk verkeer

1%

1%

2%

Om deze doelstellingen te bereiken nemen we de volgende maatregelen:

 • Verduurzamen wagenpark om gemiddelde CO2-emissie per auto te verlagen.

 • Stimuleren en faciliteren thuiswerken als dat kan.

 • Aandacht voor 'het nieuwe rijden' en 'Banden op spanning'

Participatie

SD+P neemt actief deel aan de volgende initiatieven en participaties (eis 3D1, 4D1, 5D1):

 • Transitiepaden ‘Klimaatneutrale en circulaire infra’
  Het Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en ProRail werken samen aan de uitvoering van het programma 'Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten,' vanuit de ambitie van IenW om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Dit gebeurt via transitiepaden die staan voor de werkterreinen met de meeste klimaatimpact. Samen met stakeholders uit de markt, medeoverheden (publieke opdrachtgevers) en kennisinstellingen ontwikkelen we voor elk transitiepad een roadmap waarin we de meest realistische route naar 2030 bepalen. Hierbij wordt één op één samengewerkt tussen de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen en de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Bouwplaats en Bouwlogistiek. Door de aanpak samen met de sector en met andere publieke opdrachtgevers (zoals provincies en waterschappen) te bepalen en uit te werken de roadmaps, komen we tot uitdagende en uniforme inkoopcriteria, meetbare resultaten en een gezamenlijke kennisagenda. Zo werken we toe naar een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur.. Zie duurzame-infra.nl.
   

 • De Duurzame leverancier
  Sinds augustus 2023 nemen we deel aan ‘De Duurzame Leverancier’.
  .De Duurzame Leverancier is sinds 2009 het platform voor organisaties die willen investeren in duurzaamheid. Het platform ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering en projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve methoden ontwikkeld om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is het uitgangspunt.
  Zie duurzameleverancier.nl

Vragen

Heeft u vragen over onze CO2-prestaties of tips waarmee wij kunnen bijdragen aan het terugdringen van onze CO2-uitstoor? Neem dan contact op via onze contactpagina.

bottom of page